سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - 1
شروع از
4,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 2
شروع از
5,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 1 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 30 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 3
شروع از
6,750,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 35 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 4
شروع از
8,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 3 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 40 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 5
شروع از
10,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 50 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 6
شروع از
12,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 5 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 60 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 7
شروع از
13,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 6 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 75 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 8
شروع از
17,200,000 ” ریال “ ماهانه

رم 8 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 100 گیگ SSD
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
شهر بورسا و استانبول
تحویل سرویس حداکثر تا چند ساعت بعد از پرداخت