کارت خرید

سرورها ابری می باشند

سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 1

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 1 ترابایت ماهیانه

 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 15 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 2

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 2 ترابایت ماهیانه

 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 3

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 4 ترابایت ماهیانه

 • 4 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 4

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 4 ترابایت ماهیانه

 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 5

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 6 ترابایت ماهیانه

 • 6 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 6

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 6 ترابایت ماهیانه

 • 6 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 7

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 10 ترابایت ماهیانه

 • 8 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 2 - 8

سیستم عامل دلخواه
ترافیک 10 ترابایت ماهیانه

 • 8 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد