کارت خرید

کشورهای خاص

تحویل سرویس ها بین 1 تا 3 ساعت شاید زمان ببرد!

سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 1
شروع از
4,900,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 15 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 2
شروع از
8,250,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 3
شروع از
9,500,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 4 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 4
شروع از
13,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 5
شروع از
14,250,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 6 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 6
شروع از
18,500,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 6 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 7
شروع از
20,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 8 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 8
شروع از
26,000,000 ” ریال “
ماهانه
سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM
 • 8 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سفارش دهید