کارت خرید

کشورهای خاص

تحویل سرویس ها بین 1 تا 3 ساعت شاید زمان ببرد!

سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 1

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 15 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 2

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 3

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 4 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 4

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 45 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 5

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 6 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 6

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 6 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 75 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 7

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 8 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد
سرور مجازی کشورهای خاص 1 - 8

سیستم عامل دلخواه
مجازی ساز KVM

 • 8 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 100 SSD هارد