کارت خرید

سرور مخصوص آموزش مجازی

سرورهای کلاس آنلاین

پلن 1
5,000,000 ” ریال “
ماهانه
4,000,000 هزینه تنظیم
تعداد کاربر آنلاین 20 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
سفارش دهید
پلن 2
8,000,000 ” ریال “
ماهانه
4,000,000 هزینه تنظیم
تعداد کاربر آنلاین 40 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
سفارش دهید
پلن 3
11,000,000 ” ریال “
ماهانه
4,000,000 هزینه تنظیم
تعداد کاربر آنلاین 75 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
سفارش دهید
پلن 4
14,000,000 ” ریال “
ماهانه
4,000,000 هزینه تنظیم
تعداد کاربر آنلاین 100 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
سفارش دهید
پلن 5
19,000,000 ” ریال “
ماهانه
4,000,000 هزینه تنظیم
تعداد کاربر آنلاین 200 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
سفارش دهید
پلن 6
25,000,000 ” ریال “
ماهانه
4,000,000 هزینه تنظیم
تعداد کاربر آنلاین نامحدود
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
سفارش دهید