کارت خرید

Collocation Iran

کولوکیشن برج میلاد
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن آسیاتک
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن زیر ساخت
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن رسپینا
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر رسپینا
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن تبیان
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن پارس آنلاین
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر پارس آنلاین
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن صفر و یک
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر صفر و یک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید
کولوکیشن افرانت
30,000,000 ” ریال “
ماهانه
دیتاسنتر افرانت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر
سفارش دهید