کارت خرید

Collocation Iran

کولوکیشن برج میلاد

دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن آسیاتک

دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن زیر ساخت

دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن رسپینا

دیتاسنتر رسپینا
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن تبیان

دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن پارس آنلاین

دیتاسنتر پارس آنلاین
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن صفر و یک

دیتاسنتر صفر و یک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر

کولوکیشن افرانت

دیتاسنتر افرانت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا تک یونیت
برق 1 آمپر