سرور مجازی کشور خاص

سرور مجازی کشور خاص - 1

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 2

رم 1 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 3

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 4

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 5

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 6

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 7

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور مجازی کشور خاص - 8

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل