هاست دانلود ایران

هاست دانلود ایران - 1 0 موجود است
60,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 2 0 موجود است
100,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 3 0 موجود است
200,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 4 0 موجود است
300,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 5 0 موجود است
390,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 6 0 موجود است
480,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 7 0 موجود است
700,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 75 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود ایران - 8 0 موجود است
900,000 ” ریال “ ماهانه

فضای میزبانی 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین