سرور مجازی

سرور مجازی پلن - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 75 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 125 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 150 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 175 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 10

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 200 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

ابَر سرور

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 250 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی