سرور مجازی

سرور مجازی پلن - 1

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 2

رم 3 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 3

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 4

رم 5 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 5

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 75 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 6

رم 7 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 7

رم 8 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 8

رم 9 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 120 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 9

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 130 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

سرور مجازی پلن - 10

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 140 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی

ابَر سرور

رم 14 گیگ
سی پی یو 8 هسته
هارد 160 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
از 10 لوکیشن مختلف
تحویل آنی