پرداخت سالیانه %20 تخفیف!

فروش ویژه
پشتیبانی از
وردپرس
Hubspot
جوملا
دروپال
Wix
شاپفای
مجنتو
Typeo3

۱۰ مثال کاربردی دستور ss

با شما هستیم با آموزش ۱۰ مثال کاربردی دستور ss در خدمت شما خواهیم بود تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید. و یا با  محیط آن آشنا گردید به مطالعه این مطللب بپردازید.

بکاپ منظم روزانه هفتگی ماهانه در یک سرور مجزا از مزیت نگارنوین نسبت به سایرین می باشد.

شرکت نگارنوین با همت بهترین کارشناس های قوی به شما کاربران و مشتریهای عزیز خدمت رسانی میکند تا هرچه آسان تر و بهتر به درخواست های خود برسید.

کاموا تقوی

همانگونه که بیان کردیم، دستور ss جایگزین جدیدی برای دستور netsate است. از آنجایی که دستور ss از تکنولوژی سوکت استفاده می‌کند، اطلاعات را مستقیم از کرنل گرفته و هم به لحاظ سرعت و هم عملکرد از دستورات قبلی قوی‌تر است. در این مقاله سعی داریم ۱۰ نمونه از کاربردهای این دستور را با هم بررسی کنیم.

۱- لیست تمام کانکشن‌ها:

ss | less

Netid  State      Recv-Q Send-Q   Local Address:Port       Peer Address:Port

u_str  ESTAB      ۰      ۰                    * ۱۵۵۴۵                 * ۱۵۵۴۴

u_str  ESTAB      ۰      ۰                    * ۱۲۲۴۰                 * ۱۲۲۴۱

u_str  ESTAB      ۰      ۰                    * ۱۲۷۲۶                 * ۱۲۱۵۹

u_str  ESTAB      ۰      ۰                    * ۱۱۸۰۸                 * ۱۱۲۵۶

u_str  ESTAB      ۰      ۰                    * ۱۵۲۰۴                 * ۱۵۲۰۵

…..

۲- برای مشاهده‌ی کانکشن‌های TCP:

ss -t

State      Recv-Q Send-Q    Local Address:Port        Peer Address:Port

ESTAB      ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۳۸۳۹     ۱۰۸.۱۶۰.۱۶۲.۳۷:http

ESTAB      ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۳۶۲۲     ۱۹۹.۵۹.۱۴۹.۲۰۱:https

ESTAB      ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۳۱۴۱      ۸۳.۱۷۰.۷۳.۲۴۹:ircd

ESTAB      ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۴۰۲۸     ۷۴.۱۲۵.۱۳۵.۱۲۵:xmpp-client

در صورت نیاز به مشاهده‌ی کانکشن‌های (LISTEN) می‌توانید از سویچ -a استفاده کنید.

۳- لیست تمام کانکشن‌های UDP باز و در حال LISTEN:

$ ss -ua

State      Recv-Q Send-Q    Local Address:Port        Peer Address:Port

UNCONN     ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۸۲۶۸                  *:*

UNCONN     ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۶۵۷۵                  *:*

UNCONN     ۰      ۰                     *:۴۰۳۰۹                  *:*

UNCONN     ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۶۸۷۹                  *:*

UNCONN     ۰      ۰                     *:۴۹۰۱۴                  *:*

UNCONN     ۰      ۰           ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۳۱۲۴                  *:*

UNCONN     ۰      ۰             ۱۲۷.۰.۱.۱:domain                 *:*

۴-  استفاده از سوییچ -n

برای این‌که فرمان ss آی‌پی‌ها را به نام دامنه تبدیل نکند، می‌توانید از سوییچ -n استفاده کنید.

ss -nt

State      Recv-Q Send-Q      Local Address:Port        Peer Address:Port

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۳۸۳۹     ۱۰۸.۱۶۰.۱۶۲.۳۷:۸۰

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۱۳۵۰      ۷۴.۱۲۵.۲۰۰.۸۴:۴۴۳

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۳۱۴۱      ۸۳.۱۷۰.۷۳.۲۴۹:۶۶۶۷

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۴۰۲۸     ۷۴.۱۲۵.۱۳۵.۱۲۵:۵۲۲۲

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۸۱۵۶      ۶۶.۱۹۶.۱۲۰.۴۴:۵۰۵۰

۵- جهت مشاهده‌ی کانکشن‌های (LISTEN):

در فرمان زیر شما لیست تمام کانکشن‌های (TCP) در حالت (LISTEN) را مشاهده می‌کنید.

ss -ltn

State      Recv-Q Send-Q        Local Address:Port          Peer Address:Port

LISTEN     ۰      ۵                 ۱۲۷.۰.۱.۱:۵۳                       *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸               ۱۲۷.۰.۰.۱:۶۳۱                      *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸                     ::۱:۶۳۱                     :::*

۶- لیست پردازش‌های در حال (LISTEN) به‌همراه (PID):

۱۰ مثال کاربردی دستور ss

ss -ltp

State      Recv-Q Send-Q    Local Address:Port        Peer Address:Port

LISTEN     ۰      ۱۰۰           ۱۲۷.۰.۰.۱:smtp                   *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸           ۱۲۷.۰.۰.۱:۹۰۵۰                   *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸                   *:۹۰                     *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸                   *:db-lsp                 *:*        users:((“dropbox”,۳۵۶۶,۳۲))

LISTEN     ۰      ۵             ۱۲۷.۰.۰.۱:۶۶۰۰                   *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸           ۱۲۷.۰.۰.۱:۹۰۰۰                   *:*        users:((“php5-fpm”,۱۶۲۰,۰),(“php5-fpm”,۱۶۱۹,۰))

۷- نمایش اطلاعات کلی:

ss -s

Total: 526 (kernel 0)

TCP:   ۱۰ (estab 7, closed 0, orphaned 0, synrecv 0, timewait 0/0), ports 0

Transport Total     IP        IPv6

*         ۰         –         –

RAW       ۰         ۰         ۰

UDP       ۱۵        ۹         ۶

TCP       ۱۰        ۹         ۱

INET      ۲۵        ۱۸        ۷

FRAG      ۰         ۰         ۰

۸-  نمایش اطلاعات زمان ارتباطات:

$ ss -tn -o

State      Recv-Q Send-Q      Local Address:Port        Peer Address:Port

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۳۸۳۹     ۱۰۸.۱۶۰.۱۶۲.۳۷:۸۰

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۶۳۳۵     ۲۰۴.۱۴۴.۱۴۰.۲۶:۸۰     timer:(keepalive,26sec,0)

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۳۱۴۱      ۸۳.۱۷۰.۷۳.۲۴۹:۶۶۶۷

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۸۸۵۷      ۷۴.۱۲۱.۱۴۱.۸۴:۸۰     timer:(keepalive,23sec,0)

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۲۷۹۴     ۱۷۳.۱۹۴.۴۰.۲۳۹:۸۰     timer:(keepalive,32sec,0)

۹- فیلتر خروجی بر مبنای حالت ارتباط:

$ ss -t4 state established

Recv-Q Send-Q         Local Address:Port             Peer Address:Port

۰      ۰                ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۴۴۳۶          ۱۶۵.۱۹۳.۲۴۶.۲۳:https

۰      ۰                ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۴۳۳۸۶          ۱۷۳.۱۹۴.۷۲.۱۲۵:xmpp-client

۰      ۰                ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۸۳۵۵           ۱۹۹.۵۹.۱۵۰.۴۶:https

۰      ۰                ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۶۱۹۸          ۱۰۸.۱۶۰.۱۶۲.۳۷:http

۱۰-  فیلتر خروجی بر مبنای پورت و آدرس:

$ ss -at ‘( dport = :ssh or sport = :ssh )’

State      Recv-Q Send-Q    Local Address:Port        Peer Address:Port

LISTEN     ۰      ۱۲۸                   *:ssh                    *:*

LISTEN     ۰      ۱۲۸                  :::ssh                   :::*

یا اطلاعات پورت ۸۰ و ۴۴۳

$ ss -nt ‘( dst :443 or dst :80 )’

State      Recv-Q Send-Q      Local Address:Port        Peer Address:Port

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۸۸۴۴      ۱۹۹.۵۹.۱۴۸.۸۲:۴۴۳

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۵۳۲۰     ۱۶۵.۱۹۳.۲۴۶.۲۳:۴۴۳

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۶۱۹۸     ۱۰۸.۱۶۰.۱۶۲.۳۷:۸۰

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۵۴۸۸۹    ۱۹۲.۲۴۱.۱۷۷.۱۴۸:۴۴۳

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۹۸۹۳      ۱۷۳.۲۵۵.۲۳۰.۵:۸۰

ESTAB      ۰      ۰             ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲:۳۳۴۴۰      ۳۸.۱۲۷.۱۶۷.۳۸:۴۴۳

برای مورد بالا این دستور نیز مشابه است:

$ ss -nt dst :443 or dst :80

سرور مجازی فنلاند

تبریک می گوییم مقاله آموزش ۱۰ مثال کاربردی دستور ss پایان رسید با مقالات بعدی ما را همراهی کنید.

شعار همیشگی: حفظ مشتریان فعلی ، دعوت از مشتریان قبلی ، جذب مشتریان آتی.

۱۰ مثال کاربردی دستور ss

نگارنوین

اولین و بزرگترین مرکز ارائه دهنده سرورهای مجازی ، اختصاصی ، دامنه ، هاست و طراحی سایت و گرافیک در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *