سرور مجازی ایران زیرساخت

پلن اقتصادی 0 موجود است
شروع از
1,200,000 ” ریال “ ماهانه

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 25 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 1 0 موجود است
شروع از
1,400,000 ” ریال “ ماهانه

رم 3 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 2 0 موجود است
شروع از
1,600,000 ” ریال “ ماهانه

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 3 0 موجود است
شروع از
2,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 4 0 موجود است
شروع از
2,300,000 ” ریال “ ماهانه

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 60 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 5 0 موجود است
شروع از
3,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 10 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 70 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 6 0 موجود است
شروع از
3,600,000 ” ریال “ ماهانه

رم 12 گیگ
سی پی یو 8 هسته
هارد 80 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 7 0 موجود است
شروع از
3,900,000 ” ریال “ ماهانه

رم 14 گیگ
سی پی یو 8 هسته
هارد 90 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 8 0 موجود است
شروع از
4,500,000 ” ریال “ ماهانه

رم 16 گیگ
سی پی یو 10 هسته
هارد 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 9 0 موجود است
شروع از
4,800,000 ” ریال “ ماهانه

رم 18 گیگ
سی پی یو 10 هسته
هارد 120 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

سرور مجازی زیرساخت - 10 0 موجود است
شروع از
5,400,000 ” ریال “ ماهانه

رم 20 گیگ
سی پی یو 12 هسته
هارد 140 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی

پلن ویژه 0 موجود است
شروع از
6,000,000 ” ریال “ ماهانه

رم 24 گیگ
سی پی یو 12 هسته
هارد 150 گیگ
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل های لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز
تحویل آنی