سلام.
اگر با ساعت WHMCS مشکل دارید و بر اساس ساعت سرور . ایران را نمایش نمیدهد کافی است فایل configuration.php را ویرایش کنید و کد زیر را در آن قرار دهید

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');

سلام.
اگر با ساعت WHMCS مشکل دارید و بر اساس ساعت سرور . ایران را نمایش نمیدهد کافی است فایل configuration.php را ویرایش کنید و کد زیر را در آن قرار دهید

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');

سلام.
اگر با ساعت WHMCS مشکل دارید و بر اساس ساعت سرور . ایران را نمایش نمیدهد کافی است فایل configuration.php را ویرایش کنید و کد زیر را در آن قرار دهید

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');

سلام.
اگر با ساعت WHMCS مشکل دارید و بر اساس ساعت سرور . ایران را نمایش نمیدهد کافی است فایل configuration.php را ویرایش کنید و کد زیر را در آن قرار دهید

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');

Tuesday, February 23, 2016


« بازگشت