سرور مجازی ایران زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 35 گیگ
ترافیک 200 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک 250 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 65 گیگ
ترافیک 300 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 75 گیگ
ترافیک 350 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 900 گیگ
ترافیک 400 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 110 گیگ
ترافیک 450 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 120 گیگ
ترافیک 600 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 130 گیگ
ترافیک 700 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 10

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 150 گیگ
ترافیک 800 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

پلن ویژه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 200 گیگ
ترافیک 1000 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت