سرور مجازی ایران زیرساخت

پلن اقتصادی

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگ
ترافیک 20 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس و میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 1

رم 1 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 30 گیگ
ترافیک 30 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک 50 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 60 گیگ
ترافیک 70 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک 80 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک 100 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 120 گیگ
ترافیک 125 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 140 گیگ
ترافیک 140 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 150 گیگ
ترافیک 160 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 160 گیگ
ترافیک 180 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

سرور مجازی زیرساخت - 10

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 175 گیگ
ترافیک 190 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت

پلن ویژه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 200 گیگ
ترافیک 200 گیگ
پورت 1 گیگ
سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک
دیتاسنتر زیرساخت