سرور مجازی صفر و یک (شهراد و شبکیه سابق)

هارد سرور SSD

سرور مجازی 1-0 - 2

ترافیک نامحدود

 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 30 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 3

ترافیک نامحدود

 • 3 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 40 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 4

ترافیک نامحدود

 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 50 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 5

ترافیک نامحدود

 • 5 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 70 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 6

ترافیک نامحدود

 • 6 گیگ رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 90 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 7

ترافیک نامحدود

 • 7 گیگ رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 8

ترافیک نامحدود

 • 8 گیگ رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 9

ترافیک نامحدود

 • 9 گیگ رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 120 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - 10

ترافیک نامحدود

 • 10 گیگ رم
 • 5 هسته سی پی یو
 • 130 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی 1-0 - ویژه

ترافیک نامحدود

 • 12 گیگ رم
 • 6 هسته سی پی یو
 • 150 گیگابایت هارد
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور