سرور مخصوص آموزش مجازی

پلن 1

تعداد کاربر آنلاین 20 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 175 هزار تومان

پلن 2

تعداد کاربر آنلاین 40 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 175 هزار تومان

پلن 3

تعداد کاربر آنلاین 75 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 175 هزار تومان

پلن 4

تعداد کاربر آنلاین 100 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 175 هزار تومان

پلن 5

تعداد کاربر آنلاین 200 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 175 هزار تومان

پلن 6

تعداد کاربر آنلاین نامحدود
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 175 هزار تومان