سرور مجازی آسیاتک مرکز برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 60 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 90 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - 10

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 110 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی آسیاتک - اَبَر سرور

رم حداقل 12 گیگ
سی پی یو حداقل 5 هسته
هارد حداقل 130 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد