سرور مجازی برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - اقتصادی

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 1

رم 1 گیگ
سی پی یو 1 هسته
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 60 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 120 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 140 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 150 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 160 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - 10

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 180 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد

سرور مجازی برج میلاد - اَبَر سرور

رم حداقل 12 گیگ
سی پی یو حداقل 5 هسته
هارد حداقل 200 گیگ
ترافیک نامحدود!
پورت 10 گیگ
دیتاسنتر برج میلاد