سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - 1

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 2

رم 1 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 30 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 3

رم 2 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 40 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 4

رم 3 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 50 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 5

رم 4 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 75 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 6

رم 5 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 100 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 7

رم 6 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 125 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ترکیه - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 150 گیگابایت
سیستم عامل دلخواه
از کشور ترکیه
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت