هاست دانلود

هاست دانلود - 1

فضای میزبانی 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 2

فضای میزبانی 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 3

فضای میزبانی 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 4

فضای میزبانی 30 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 5

فضای میزبانی 40 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 6

فضای میزبانی 50 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 7

فضای میزبانی 75 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود - 8

فضای میزبانی 100 گیگ
پهنای باند نامحدود
وب سرور NGnix
کنترل پنل دایرکت ادمین