از دیتاسنتر زیرساخت می باشد

سرور مجازی کاهش پینگ - 1

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 25 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 2

رم 3 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 30 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 3

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 4

رم 5 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 5

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 6

رم 7 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 7

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 8

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - ویژه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 120 گیگ
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد