از دیتاسنتر زیرساخت می باشد

سرور مجازی کاهش پینگ - اقتصادی

رم 512 مگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 15 گیگ
ترافیک 20 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 1

رم 1 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگ
ترافیک 30 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 2

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 30 گیگ
ترافیک 40 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک 50 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک 70 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 60 گیگ
ترافیک 85 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک 100 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک 120 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک 150 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد

سرور مجازی کاهش پینگ - ویژه

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک 170 گیگ ماهیانه
پورت 1 گیگ
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر زیرساخت و برج میلاد