سرور مجازی کاهش پینگ

سرور مجازی کاهش پینگ - 1

512 مگابایت رم
10 گیگابایت هارد
7 گیگ ترافیک در ماه
پورت 1 مگابایت
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر تبیان

سرور مجازی کاهش پینگ - 2

1 گیگابایت رم
20 گیگابایت هارد
12 گیگ ترافیک در ماه
پورت 1 مگابایت
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر تبیان

سرور مجازی کاهش پینگ - 3

1 گیگابایت رم
30 گیگابایت هارد
18 گیگ ترافیک در ماه
پورت 1 مگابایت
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر تبیان

سرور مجازی کاهش پینگ - 4

2 گیگابایت رم
50 گیگابایت هارد
25 گیگ ترافیک در ماه
پورت 1 مگابایت
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر تبیان

سرور مجازی کاهش پینگ - 5

3 گیگابایت رم
100 گیگابایت هارد
35 گیگ ترافیک در ماه
پورت 1 مگابایت
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر تبیان

سرور مجازی کاهش پینگ - 6

4 گیگابایت رم
150 گیگابایت هارد
50 گیگ ترافیک در ماه
پورت 1 مگابایت
سیتم عامل دلخواه
دیتاسنتر تبیان