سرور ابری

سرور ابری - اقتصادی

رم 128 مگیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - 1

رم 256 مگیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - 2

رم 512 مگیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - 3

رم 1 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - 4

رم 2 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 75 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - 5

رم 3 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - 6

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل

سرور ابری - ویژه

رم 6 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
وضعیت دسترسی به روت کامل