سرور مجازی ایران پارس آنلاین

پلن اقتصادی
 • 512 مگابایت رم
 • 10 گیگابایت هارد
 • 15 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران پارس آنلاین - 1
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت هارد
 • 20 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران پارس آنلاین - 2
 • 1 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • 40 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران پارس آنلاین - 3
 • 2 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد
 • 75 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران پارس آنلاین - 4
 • 2 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • 100 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران پارس آنلاین - 5
 • 4 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد
 • 120 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران پارس آنلاین - 6
 • 4 گیگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد
 • 150 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
پلن وِیژه
 • 4 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد
 • 200 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور