سرور مجازی پارس آنلاین

سرور مجازی پارس آنلاین - 3

رم 3 گیگ
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک 60 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 4

رم 4 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک 80 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 5

رم 5 گیگ
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگ
ترافیک 100 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 6

رم 6 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 120 گیگ
ترافیک 130 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 7

رم 7 گیگ
سی پی یو 3 هسته
هارد 140 گیگ
ترافیک 150 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 8

رم 8 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 150 گیگ
ترافیک 180 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 9

رم 9 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 170 گیگ
ترافیک 200 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

سرور مجازی پارس آنلاین - 10

رم 10 گیگ
سی پی یو 5 هسته
هارد 180 گیگ
ترافیک 220 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز

پلن ویژه

رم 12 گیگ
سی پی یو 6 هسته
هارد 200 گیگ
ترافیک 250 گیگ ماهیانه
پورت یک گیگ
سیستم عامل لینوکس ، میکروتیک ، ویندوز