سرور مجازی ایران تبیان

پلن اقتصادی
 • 512 مگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 10 گیگابایت هارد
 • 10 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 1
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 20 گیگابایت هارد
 • 20 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 2
 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 30 گیگابایت هارد
 • 30 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 3
 • 3 گیگ رم
 • 1 هسته سی پی یو
 • 40 گیگابایت هارد
 • 45 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 4
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 50 گیگابایت هارد
 • 60 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 5
 • 5 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 70 گیگابایت هارد
 • 65 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 6
 • 6 گیگ رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 90 گیگابایت هارد
 • 80 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 7
 • 7 گیگ رم
 • 3 هسته سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • 90 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 8
 • 8 گیگ رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 100 گیگابایت هارد
 • 100 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 9
 • 9 گیگ رم
 • 4 هسته سی پی یو
 • 120 گیگابایت هارد
 • 110 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران تبیان - 10
 • 10 گیگ رم
 • 5 هسته سی پی یو
 • 130 گیگابایت هارد
 • 120 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور
پلن ویژه
 • 12 گیگ رم
 • 6 هسته سی پی یو
 • 150 گیگابایت هارد
 • 150 گیگ ترافیک در ماه
 • 1G پورت
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • سیستم عامل دلخواه
 • ایران کشور