سرور مجازی

پلن اقتصادی

رم 512 مگیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی پلن - 1

رم 1 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی پلن - 2

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی پلن - 3

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی پلن - 4

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی پلن - 5

رم 5 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 120 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی پلن - 6

رم 6 گیگابایت
سی پی یو 4 هسته
هارد 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت

ابَر سرور

رم حداقل 8 گیگابایت
سی پی یو 4 هسته
هارد حداقل 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل دلخواه
"از هفت لوکیشن"
وضعیت دسترسی به روت کامل
تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت بعد از پرداخت